The Transparency Act

Redegjørelse Åpenhetsloven

Generell beskrivelse av virksomheten

Well Cleanup ble grunnlagt i 2019 med ambisjon om å gi oljeselskaper en sikker, pålitelig og effektiv løsning for overføring av væsker for brønnstimulering mellom fartøy og plattform/rigg/skip.

I 2020 ble Well Cleanup sin teknologiske løsning, det patenterte Hose Transfer System (HTS), tatt i bruk. Dette ble en umiddelbar suksess og bidrar til reduserte kostnader og forbedret effektivitet for kundene.

På bare noen få år har Well Cleanup blitt en betydelig aktør i bransjen og søker stadig etter å forbedre dagens løsninger og skape nye.Well Cleanup AS er et aksjeselskap som eies 100% av selskapet Well Cleanup Holding AS. Daglig leder er Roar Riseth. Ledergruppen består i tillegg av CFO, CTO og daglig leder i Well Cleanup Services AS, Hein Grindhaug.

.


Organisering –
Eierstruktur fremgår nedenfor:

Fordeling av ansvar og arbeidsoppgaver mellom de to søsterselskapene beskrives nedenfor:

.

Det vil være Well Cleanup som har eierskap til patenter og systemdesign av sine systemer/løsninger. Videre er det også Well Cleanup som står ansvarlig for å bygge, eie og vedlikeholde sine produkter og leie dette ut til kunder. Gjennom utnyttelse av egne ressurser, samt inngåelse av avtaler med underleverandører av utstyr, design, utvikling, produksjon, sammenstilling og testing, vil Well Cleanup levere systemer med høy kvalitet til rett tid. Well Cleanup Services er leverandør til Well Cleanup for utleie av personell for service arbeid onshore/offshore og løpende vedlikehold av systemer på site/verksted.

.


Retningslinjer og rutiner

Well Cleanup jobber for å sikre at vi og våre leverandører og samarbeidspartneres aktiviteter ikke medfører brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i henhold til Åpenhetsloven.

CEO, Roar Riseth, er ansvarlig for at selskapet til enhver tid følger loven.

Det er nedsatt en arbeidsgruppe som ledes av CFO, som har som oppgave å sikre kontinuerlig arbeid med åpenhetslovens og aktsomhetsvurderingen internt. Arbeidsgruppen møtes jevnlig, og minimum årlig. Målsettingen er å gjennomgå eksisterende rutiner og retningslinjer, og videreutvikle disse i tråd med selskapets egen utvikling. Gjennom arbeidet med Åpenhetsloven og som en del av innkjøpsrutinene innhentes det opplysninger fra våre leverandører for å sikre at disse jobber i tråd med kravene som stilles i OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv. Dette arbeidet er en pågående prosess hvor leverandører rutinemessig kontrolleres.

Well Cleanup følger til enhver tid både norsk og internasjonalt lovverk. Vi skal bidra til å fremme grunnleggende menneskerettigheter og ansvarlige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av våre produkter, samt levering av våre tjenester. Vår Personalhåndbok har rutiner for ivaretagelse av varsling internt.

Dersom det avdekkes høy risiko eller brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos våre leverandører og samarbeidspartnere vil samarbeidet vurderes ut fra følgende tre punkter:

 • Videreføre samarbeidet med det for øye å kunne påvirke leverandøren til å få gjennomført endringer
 • Avbryte samarbeidet midlertidig mens igangsatte risikoreduserende tiltak videreføres
 • Avslutte samarbeidet

Well Cleanup har per dags dato ikke hatt behov for å iverksette tiltak mot leverandører.

Spørsmål vedrørende Well Cleanup sitt arbeid med Åpenhetsloven kan rettes til: fbi@wellcleanup.no  

Svar på henvendelser vil skje i tråd med regelen om tre ukers svarfrist.


Produksjon og leverandører

Well Cleanup forsøker, der det er mulig, å benytte lokale tjenesteleverandører. Utvikling av «Hose Transfer Systemer» og «Subsea Stimulation Kits» skjer lokalt. Enkelte deler for komplettering av våre systemer vil være avhengig av eksterne internasjonale leverandører. De viktigste internasjonale leverandører er lokalisert i EU (Frankrike) og UK.


Risikovurdering for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Vi har utført en kartlegging av risikoområder der vi selv kan ha en risiko eller mulighet til å påvirke. Vi vil ha et fokus på følgende områder:

 • Interne forhold
  • Person- og belastningsskader kan oppstå i forbindelse med arbeid på vårt utstyr onshore/offshore.
  • Iverksatte tiltak:
   • Helse, miljø og sikkerhet er det viktigste vi jobber med, hver eneste dag. Alle ansatte får opplæring før de begynner, for å ha best mulig kompetanse til å utføre jobben sin og til å forstå arbeidsprosesser både hos oss og hos de selskapene vi samarbeider med.
  • Integritet
   • Vi har i våre etiske retningslinjer (Code of Conduct), samt i vår Personalhåndbok understreket verdiene vi står for, og hva som er rettighetene og forpliktelsene våre.
   • Vi skal unngå interessekonflikter, bestikkelser eller urettmessige fordeler, for å skaffe eller beholde utilbørlige fordeler. Det er svært viktig både for oss, kunder og forretningspartnere. Under alle omstendigheter skal vi fremme ærlighet, integritet, lojalitet og rettferdighet.

 • Leverandørrisiko
  • Det er en risiko for at våre leverandører leverer materialer og komponenter som er produsert i land som ikke overholder menneskerettighetene
  • Iverksatte tiltak:
   • Vi har kartlagt leverandørenes potensielle risiko. De fleste av våre leverandører er i hovedsak lokalisert i Norge og underlagt norsk lov, men handler vi direkte med utenlandske leverandører skal våre leverandørevalueringer inkludere krav om etterlevelse av menneskerettigheter og leverandørene våre må bekrefte dette.
   • Norge, EU (Frankrike) og UK er land hvor det vurderes at risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold ikke er særlig stor. Disse landene er omfattet av kravene som gjelder i åpenhetsloven, og det vurderes at våre leverandører opererer i henhold til lovgivningen.

Siden etableringen har Well Cleanup tilstrebet å benytte seg av seriøse leverandører og samarbeidspartnere som har høyt fokus på bærekraft, miljø og arbeidsvilkår.

.